Hồ sơ xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng hồ sơ xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu.

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định.

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định.

 

2/ Thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

a) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.

b) Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.

c) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấp phép đã được cấp trước đó.

 

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng hồ sơ xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu.

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định.

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định.

 

2/ Thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

a) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.

b) Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.

c) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấp phép đã được cấp trước đó.

 

admin