ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Theo Quy định tại nghị định 12/2002/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường về điều kiện đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ như sau:

 1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động đo đạc bản đồ:

- Nghị định 12/2002 của chính phủ;

- Thông tư 32/2010./.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

2.1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

Theo Quy định tại nghị định 12/2002/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường về điều kiện đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ như sau:

 1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động đo đạc bản đồ:

- Nghị định 12/2002 của chính phủ;

- Thông tư 32/2010./.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

2.1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

b) Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;

c) Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khoẻ và không được đồng thời phụ trách kỹ thuật của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.

d) Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

2.2. Tổ chức đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 6 thông tư 32.

2.3. Tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 6 thông tư 32được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 6 thông tư 32. Thời hạn của giấy phép căn cứ vào thời gian thực hiện công trình được ghi trong hợp đồng nhưng không được vượt quá năm (05) năm.

admin