Dịch vụ thành lập công ty nhà nước

CHK VIET NAM.VN hướng dẫn khách hàng trong việc thiết lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước như sau:

 1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty tnhh 1 thành viên (nếu được thành lập trên cơ sở chuyển đổi công ty nhà nước)

- Quyết định thành lập Công ty của Cơ quan có thẩm quyền

- Điều lệ Công ty đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu Công ty nhà nước

- Danh sách thành viên hội đồng thành viên Công ty nhà nước

- Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê: Tổng giám đốc Công ty đối với Công ty có Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty đối với Công ty không có Hội đồng quản trị.

- Các loại giấy tờ khác bao gồm:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc có chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP (đối với Công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

 

CHK VIET NAM.VN hướng dẫn khách hàng trong việc thiết lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước như sau:

 1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty tnhh 1 thành viên (nếu được thành lập trên cơ sở chuyển đổi công ty nhà nước)

- Quyết định thành lập Công ty của Cơ quan có thẩm quyền

- Điều lệ Công ty đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu Công ty nhà nước

- Danh sách thành viên hội đồng thành viên Công ty nhà nước

- Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê: Tổng giám đốc Công ty đối với Công ty có Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty đối với Công ty không có Hội đồng quản trị.

- Các loại giấy tờ khác bao gồm:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc có chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP (đối với Công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

 

2. Hồ sơ và thời gian thực hiện:

- 2 bộ chính;

- 7 ngày làm việc.

 

admin